torsdag 12 september 2019


Solsystemets psykologi - De astrologiska arketyperna

"Vi är inte våra horoskop. Födelsehoroskopet är ett manuskript till vårt levnadsdrama. För att undvika att bli ”korsfästa” på våra horoskophjul behöver vi bli medvetna om att det finns ett evigt oföränderligt liv, utanför tid och rum som aldrig någonsin låter sig påverkas av vårt drama”.

För en tid sedan gjorde jag ett inlägg om hur jag ser på symboliken för Saturnus. Det gav en sådan positiv respons att jag nu tänkte presentera en liknande genomgång av samtliga astrologiska arketyper. Här väljer jag att dela upp himlakropparnas symboliska uttryck i olika tidsperspektiv, nämligen dåtid, nutid och framtid. Vi människor lever mestadels med ena foten i dåtiden och den andra foten i framtiden, ständigt upptagna med våra funderingar kring hur vi ska komma till rätta med oss själva och våra liv. Det här förhållningssättet innebär att vi får väldigt liten tid över att leva i nuet, att vi låter livet passera i revy medan vi planerar hur vi ska leva. Samtidigt är vi väl medvetna om att den enda tid som existerar är den som pågår här och nu. Dåtid och framtid återspeglar endast ett "drama" som utspelar sig i våra tankar.

Föreställ dig ditt födelsehoroskop likt ett manuskript till din personliga teaterföreställning om ditt liv här på Jorden. Manuskriptet är perfekt designat just för dig och beskriver exakt det levnadsöde du behöver få uppleva och konfronteras med för att du ska bli medveten om vem du innerst inne är – ditt verkliga, autentiska själv.  Allteftersom du vaknar upp ur din egen ”teaterföreställning” börjar du betrakta din verklighet precis så som den faktiskt är. I samma ögonblick upplöses också de motsvarande scener ur ditt drama där du tidigare lyckades hålla dig utestängd ifrån dig själv.

Mötet med ditt sanna själv sker alltså genom en successiv eliminering av allt som inte är du. Syftet med ”teaterföreställningen” är att få dig att vakna upp ur ditt drama och bli medveten om att du i själva verket inte alls är ditt drama. Så länge du är identifierad med ditt drama skyms medvetenheten om ditt sanna själv av den ”självimage” du kommit att utveckla under ”pjäsens gång”.  Genom de motsättningar och lidanden som uppstår i vårt mänskliga levnadsdrama vaknar vi successivt upp ur vår roll i den världsliga teaterföreställning vi fostrats till att försöka medverka i och anpassa oss till.

Så länge vi identifierar oss med vårt drama får vi tillbaka samma typ av bedrägliga speglingar på oss själva som det vi sänder ut – det vi kallar projektion. När vi gör oss ömkliga och beter oss som offer får vi på sin höjd tillbaka en bedräglig spegling från någon som ”låtsas” bry sig om oss och som kanske gör något tafatt försök att vilja trösta oss, men med största sannolikhet rör det sig bara om en spegelvänd reaktion från en person som känner sig besvärad av vår spelade hjälplöshet.   

För att ge dig en mer förenklad förklaring till begreppet projektion tar jag hjälp av en filmprojektor. Föreställ dig lampan i projektorn likt den gudomliga ljuskällan. Tänk dig sedan att filmen som flimrar förbi ljuskällan skildrar ditt levnadsdrama och att det dessutom är du själv som har skapat din egen film. Projektion kan således liknas vid återspeglingen av din egen upplevelse av den personliga film du själv projicerar på den världsliga, kollektiva ”bioduk” du betraktar utanför dig själv. Och så länge vi inte är medveten om ljuskällan, den ”gudomliga projektorlampan, bedrar vi oss själva med tron att vi kommer att kunna lösa alla våra levnadsbekymmer direkt på ”bioduken”. Det är naturligtvis inte möjligt, eftersom vi bara kan påverka skeendet i nuet, vilket endast existerar i ljuskällan.  

För att belysa detta ytterligare har jag valt att presentera de astrologiska arketyperna genom tre skilda tidsperspektiv, nämligen dåtid, nutid och framtid. Vårt levnadsdrama pendlar oavbrutet mellan vår mentala förebild av dåtid och framtid, medan nuet skildrar vår enda existerande verklighet. Den huvudsakliga drivfjädern till vårt levnadsdrama bygger på talesättet; ”vad vi förlorar på gungorna, tar vi igen på karusellen”. Samma typ av egenskaper som vi känt oss hämmade och förminskade av under vårt förflutna försöker vi på olika sätt kompensera genom att anlägga ett yttre sken av strategiska förhoppningar kring vad vi bör satsa på för att bli mer framgångsrika och lyckosamma i framtiden.  

När du läser tolkningarna bör du alltså utgå från följande indelning; Minustecknet (-) i illustrationerna syftar endast på präglingen, hur vi har blivit formade utifrån vår bakgrundshistoria. Plustecknet (+) syftar på våra ansträngda förhoppningar om att försöka kompensera och komma till rätta med brister och missräkningar vi upplevt under vårt förflutna. Nollpunkten (0) symboliserar det enda existerande, okränkbara nuet, i sitt frikopplade tillstånd utanför det drama som spelas upp utanför nollpunkten. Utmaningen i detta tidsspann består i att genomskåda dramat för att bli medveten om den illusion som dramat ständigt fångar oss i. Således är ”nuet” den enda verklighet som existerar på riktigt!

Sammanfattningsvis är det också viktigt att nämna att det inte finns någon smidig genväg direkt till nollpunkten. En sådan avsiktligt sökt genväg skulle nämligen också bara bli en del av dramat. Dock förhåller jag mig öppen inför att nollpunkten kan uppenbara sig i ett tillstånd av djup meditation. Nuet ligger således inlindat i dramat. För att finna den här åtråvärda nollpunkten är det nödvändigt att först genomskåda de dramatiska scener som orsakar dramat.   


Solen
Solen i horoskopet symboliserar själva hjärtat i livet – den du bara är. Den står också som symbol för din skaparkraft och din mest spontana, självklara närvaro i centrum av ditt eget liv – här och nu.

(-) I sin förflutna skepnad befinner sig den här Solpersonen i ett tillstånd av självupptagenhet med sin besvikelse över att inte ha blivit tillräckligt sedd och erkänd för sin sanna, självklara personlighet, upplevelser som huvudsakligen härstammar från tidig barndom. Människorna i personens omvärld var sannolikt alltför upptagen med sina egna tillkortakommanden för att hinna visa sin fulla uppskattning för barnets spontana, levande personlighet. Livets ”rampljus” släcktes ner och barnet kände sig förvisad ut i skuggorna av sitt eget kreativa ljus.

(+) Som vuxen kommer den här Solpersonligheten att söka revansch genom att underblåsa framtida förhoppningar om framgång och succé. Personen i fråga kommer på alla tänkbara sätt att söka upprättelse för den gloria som en gång hamnade på sned. Här har vi den typiske ”wanna-be-personen”, den som tar varje tillfälle i akt att förhäva sig i syfte att vilja överglänsa sin omgivning.

(0) Betraktat ur den rena ljuskällans synvinkel är allt redan fullkomligt perfekt. Medvetenheten om detta har bara blivit skymd av det levnadsdrama som kommit att utspela sig kring alla misslyckade försök som gjorts för att försöka komma till rätta med något som redan var helt perfekt från första början. Solen i vårt hjärta kan varken kränkas eller skadas. Däremot kan vi vilseledas så långt bort från vårt hjärta att vi till sist glömmer bort vem vi innerst inne är. Så länge vi lever i skuggan av självförnekelsens ”tankemoln” märker vi inte den Sol som redan lyser med full kraft i vårt hjärta.   

Månen
Om Solen är din lyskraft är Månen den inre spegel som reflekterar livets ljus. Månen symboliserar din själsliga boning, ditt känsloliv och din upplevelse av trygghet och välbefinnande i din tillvaro.

(-) Den känslomässiga sfär som hör ihop med Månens symbolik kan liknas vid en osynlig, skyddande ”livmoder” som omger oss när vi föds till den här världen. Likt en dämpande ”krockkudde” är den avsedd att skydda vår sårbarhet och värna om våra grundläggande behov, i synnerhet under den begynnande fasen av livet. Månen symboliserar vårt hem, med allt vad där tillhör. Ett litet barn som inte får sina mest basala behov tillfredsställda berövas sin grundtrygghet. Senare i livet kommer detta till uttryck i det sårade lilla barnet inom oss. Vårt inre barn känner sig utslängd i kylan och sluter sig alltmer inom sig själv i en bubbla av ängslan och självömkan. Ur denna ofrivilliga isolering från omvärlden växer så en känsla av misströstan och vankelmod gentemot vuxenvärlden. Bristen på tillit gör att vårt uppväxande barn kommer att pendla mellan ängsligt beroende och tröstlös klängighet, eller ett undvikande, fjärmande beteende. Barnet inom oss upphör alltmer att räkna med omvärldens stöd, vilket i sin tur leder till skygghet och känslomässiga anknytningsproblem.

(+) På en undermedveten nivå kommer vi att knyta våra framtida förhoppningar kring möjligheten att kunna försonas med de känslomässiga sår som fortfarande skaver i vår bakgrundshistoria. Men istället för att möta oss själva i den känslighet där vi för ögonblicket befinner oss väljer vi att mobilisera en förhöjd skyddsinstinkt för att skydda våra själsliga sår. Vi stålsätter oss genom att anlägga en kontrollerande skyddsmask gentemot omvärlden för att på så sätt försöka impregnera oss mot att bli känslomässigt sårade och övergivna igen. Här antar vi gärna rollen som det förhärdade ”maskrosbarnet” som inte släpper någon in på livet. En sårad själ söker gärna sina ”förlorade föräldrar” genom någon empatisk och förstående partner i hopp om att få sina behov tillgodosedda. Men utifrån ordspråket ”kaka söker maka” är risken står att vi slår oss ihop med någon som lider av samma själsliga undernäring som vi själva, med påföljd att det som kanske var tänkt att utvecklas till en sund kärleksrelation istället urartar till att bli en uppgörelse mellan våra uteblivna föräldrar.  


(0) Betraktat ur den nollställda själens synvinkel är allt redan fullkomligt perfekt. Vår allra innersta, själsliga boning är och förblir okränkbar. Plus- och minuspolerna är endast uttryck för ett spegelvänt drama som utspelar sig i vår mentala föreställningsvärld mellan dåtid och framtid. Att möta mig själv i min själsliga nollpunkt innebär att jag låter mig besjälas av den närvarande stunden, frikopplad från min känslomässiga bakgrundshistoria.Merkurius 
Merkurius i horoskopet symboliserar ditt intellekt och din förmåga att kommunicera med omvärlden. Den här planeten står bakom din nyfikenhet och din vetgirighet att vilja omfatta och förstå mer av allt som pågår runt omkring dig.


(-) I sin negativa fas, som tillhör vårt förflutna, lämnar Merkurius lösa trådändar av tankar och information som aldrig blivit riktigt integrerade med vår faktiska förståelse av verkligheten. Detta har sitt ursprung i vår oförmåga att som barn kunna urskilja och sortera våra tankar och intryck. Vi överväldigas av tillfälliga intryck från vår omvärld i ett sådant rasande tempo att vi helt enkelt inte hinner med att få pusselbitarna i vårt mentala pussel på plats innan det fylls på med nytt. Det här leder till distraktion och tankspriddhet. Sinnet löper amok för att försöka få bukt med den mentala splittring och rastlöshet som blir följden av att vi inte hinner med att synkronisera våra tankegångar med den värld vi vill försöka begripa oss på.

(+) Som vuxna individer söker vi kompensera vår mentala oreda genom att sträva efter att försöka hålla ordning och reda i ”hjärnkontoret”. Priset vi får betala för detta är att vi låser in vårt tänkande i vår egen ”tankebur”. Tänkandet blir strikt logiskt och mekaniskt. I vår tankebur bollar vi mestadels med förutfattade meningar utblandad med kopierad information från allehanda informationskällor. Dessutom riskerar mycket av all kopierad eller återberättad information att förlora kontakten med sin ursprungliga källa. På det här sättet blir utrymmet för kreativt nytänkande begränsat till ett slags mentalt schackspel med redan på förhand givna spelregler där vi gisslar oss själva i våra egna tankelabyrinter. På samma sätt som om du var en spindel och fastnade i ditt eget nät, skulle du projicera din eländiga situation på omvärlden så länge du inte var medveten om att nätet kommer från dig själv. Snacka om att falla på eget grepp!

(0) I nollpunkten fungerar Merkurius likt en simultantolk för livet självt, som om vi med vårt förstånd bara lyssnade till vad livet själv ville berätta för oss med sina egna ord. I detta utrymme, utanför den logiska spelplanen, finner vi våra mest levande, kreativa och livsbejakande tankar. Här handlar det således om konsten att kunna lyssna uppmärksamt till sitt hjärta.

En tydlig metafor som avslöjar den meningslösa rundgången i våra tankebanor finner vi i relationen mellan nyckeln och låset. Här blir det väldigt uppenbart hur dessa två komponenter endast existerar för varandra. De tankenycklar vi konstruerar för att söka en lösning våra låsningar, ger ständigt upphov till nya problem. Men i det magiska ögonblick när ”polletten trillar ner” och vi plötsligt vet att vi redan har tillgång till allt vi behöver förstå, så kommer både nyckeln och låset att lösas upp samtidigt, eftersom problemet egentligen aldrig fanns på riktigt från första början. Det uppstod bara som en fix idé i vårt mentala drama att söka förklaringen till vår separation från livet självt. Venus är kärleken och skönhetens symbol vilket återspeglas i allt som väcker din kärlek och ditt skönhetssinne. Den visar hur du stämmer av och harmonierar ditt sätt att relatera till andra människor.


Venus
Venus är kärleken och skönhetens symbol vilket återspeglas i allt som väcker din kärlek och ditt skönhetssinne. Den visar hur du stämmer av och harmonierar ditt sätt att relatera till andra människor.

(-) Bristen, eller kanske snarare oförmågan till äkta kärlek torde utan tvekan tillhöra mänsklighetens allra största bekymmer, eftersom allt övrigt lidande i världen orsakas just av denna oförmåga. Med tanke på att varje enskilt människohjärta rymmer 100 % kärlek är detta både obegripligt och djupt tragiskt, för att inte säga ironiskt. Hur har det då blivit så här, kan man undra? Vi föds till den här världen med ett vidöppet hjärta, fyllt av kärlek, men utan att vara medvetna om detta. Det gör oss väldigt sårbara och om vi har oturen att hamna ute i kylan alltför ofta väljer vi snart att stänga vårt hjärta. Självbevarelsedriften tar över och snart nog glömmer vi bort vårt kärleksfulla hjärta. På det här viset blir oförmågan till äkta kärlek ute i världen ett sorgligt faktum. Effekten blir ungefär densamma som om människor valde att plombera sin egen vattenkran och med tiden glömde bort att de ens ägde någon sådan. Följden blir att människor irrar omkring likt uttorkade kärl för att försöka håva in lite kärlek. Men vem ska fylla på om källan är plomberad. I samma utsträckning som vi blivit snuvade på kärlekskonfekten som barn, får vi lära oss hålla tillgodo med vad som bjuds. Den förstklassiga, äkta kärleken blir en bristvara och tids nog vänjer vi oss vid att leva som secondhand människor.

(+) I den framtida vågskålen placerar vi våra förhoppningar kring hur vi ska kunna kompensera för den brist på äkta kärlek vi oavsiktligt kommit att beröva oss själva. Här försöker vi på alla sätt skyla över generande skönhetsfläckarna från vår sargade bakgrundshistoria, vilket osökt leder oss in i den artificiella, kosmetiska, trösterika kärlekens domän. I brist på den äkta varan söker vi hämta tröst ur världens gigantiska utbud av allehanda dyrköpt istället-för-kärlek. Här finner vi hela listan av förslagna affärsidéer som har som enda syfte att slå mynt av människors längtan efter kärlek och av att få känna sig värdefulla, älskade och tillfreds med sig själva och sina liv. Här står hela skönhetsindustrin beredd med sitt utbud av all slags artificiell sötma i form meningslösa prylar, glassiga veckomagasin, plastikkirurgi, skräplitteratur och själlösa konstföremål, etc. En människa som är lycklig och tillfreds med vad hon redan har är en olönsam människa. Av den anledningen försöker hela reklamvärlden tuta i oss att vi saknar någonting, något av det där lilla extra som skulle göra oss till fullständigt lyckliga och perfekta personer. För att lyckas med detta fabricerar man sagolika paradisvisioner som får oss att känna oss mindervärdiga och behövande. All reklam som väller in i våra sinnen skriker åt oss att vi minsann inte duger som vi är.  

Eftersom Venus associerar till våra estetiska värden vill jag dra en skarp skiljelinje mellan vad jag menar med äkta konst, skapad av konstnärer som använder sig själva som ett medium för att uttrycka den konst de älskar inom sig själva, till skillnad från dem som bara utnyttjar konsten som en handelsvara för att framhäva sig själva. Allting som tillverkas eller uträttas i den här världen av rent tvång, utan närvaro av kärlek kan heller aldrig förmedla någon kärlek. Eller som Apples grundare Steve Jobs uttryckte saken; ”om du verkligen älskar det du gör, kan det bli någonting riktigt stort”
(0) Du är redan 100 % kärlek! Du har bara bort glömt detta! Du är kärleksfull, behaglig, naturligt attraktiv, värdefull, förstklassig, älskvärd, charmerande och godhjärtad! Så snart du delar med dig av dessa gåvor kommer du att upptäcka att detta är alldeles sant!


Mars 
Om Venus symboliserar kärlek, harmoni och egenvärde symboliserar Mars istället din aktiva, utåtriktade drivkraft, så som den kommer till uttryck genom din förmåga att våga gå ut med dig själv och vara en spjutspets för dig själv och se till att få saker och ting uträttade. Mars associerar även med vår erotiska drift.

(-) När ett litet barn får syn på något som det väldigt gärna vill ha, sträcker det impulsivt ut sin lilla hand för att gripa efter detta. Om det nu råkar vara någonting som kan skada det lilla barnet så är det naturligtvis gott och väl om någon vuxen sätter stopp för barnet framfart. Men om det däremot handlar om hur den vuxne, utifrån sitt personliga ogillande, sätter stopp för barnets spontana upptäckarglädje, utan att barnet alls förstår varför kommer barnet att känna sig avvisad och slagen på fingrarna. Den ursprungliga handlingen av förtjusning hos det lilla barnet förbyts då till en reaktion av rädsla och frustration. Om barnet då reagerar med att bli arg och ledsen och den vuxne svarar med att värja sig mot obehagen genom att ytterligare förmana och avvisa barnet så planteras det första fröet till handlingsförlamning hos det lilla barnet. Om detta beteendemönster sedan upprepas tillräckligt ofta utvecklar barnet ett defensivt, avvaktande förhållningssätt, i synnerhet i situationer där barnet känner sig utmanat att följa sin spontana instinkt ifråga om reaktion och val av aktion. Den offensiva, livsbejakande impulsen till handling övergår alltmer i ett defensivt tillstånd av modlöshet och inåtvänd ilska.        

(+) Mot den här bakgrunden möter vi i det framtida perspektivet en individ som på olika sätt söker kompensation för sin ursprungliga modlöshet, främst genom att gardera sig med en defensiv attityd av tuffhet och självbehärskning. Här finner vi prototypen för den hårdnackade manschauvinisten, den kaxige mannen som föraktar varje form av svaghet och feghet. För att dölja sin egen modlöshet och sitt sargade självförtroende anlägger han ett yttre sken av övermod och stoisk manlighet, men oftast bara i situationer när det inte alls behövs. När det handlar om skarpt läge har den nyss så modige mannen plötsligt tappat sitt svärd och tagit till flykten. Samtidigt som den tuffe mannen inte drar sig för att mucka gräl kan han vara oerhört konflikträdd när det väl kommer till kritan. Saknaden efter det sedan länge stulna modet gör sig påmint under ytan. Ett underminerat självförtroende utlöser en stark revirsinstinkt tillsammans med ett omättligt stort självhävdelsebehov. Den undermedvetna rädslan för att ha förlorat kontakten med den maskulina kraften spiller även över på den sexuella drivkraften, både hos män och hos kvinnor (animus). Här tänker jag inte fördjupa mig i den sexuella otillfredsställelsen som råder i världen, utan bara konstatera hur detta tar sig uttryck i alla tänkbara slag av könsrelaterade identitetsproblem.

(0) Nollpunkten för Mars kan nog allra bäst beskrivas med ett lånat citat från Stjärnornas Krig; ”Go with the force!” Att följa din rena, otadliga instinkt och vara likt en ”krigare” i livets tjänst. Att uppöva ditt mot att våga leva i fronten av sig själv och göra det som tjänar livet självt.

Jupiter

Jupiter symboliserar din helhetssyn utifrån ditt behov av att finna mening och sammanhang i tillvaron. Genom Jupiter väcks din entusiasm för att vilja växa som människa och omfatta mer av allt som ligger i linje med dina övertygelser.

(-) Vår bakgrundshistoria beträffande Jupiter är vanligtvis präglad av kunskapskomplex. Orsaken till detta bottnar i vårt ursprungliga behov av att finna en positiv ledstjärna för vårt liv, en meningsfull helhetsbild av vad livet egentligen går ut på, hur världen fungerar, hur man finner vägledning, och vart man vänder sig för att finna tröst och förnyat hopp i svåra stunder. Om vi vuxit upp i en miljö där vi känt oss orättvist behandlade, ifrågasatta, överkörda och ständigt tillrättavisade av moraliska pekpinnar, kanske långt innan vi ens kunde ha en aning om vad som var rätt och fel, blir vi till sist osäkra på vår egen omdömesförmåga.

På det här sättet skadas själva roten till vår självtillit, vilket får oss att känna oss underlägsna och mindre begåvade. Vår tillit till vuxenvärlden som en tillförlitlig bundsförvant och vägvisare undergrävs. Om vi dessutom känt oss mobbade och förlöjligade under vår uppväxt har vi säkerligen också placerat en dumskallestämpel på oss själva. Vi blir rädda för att göra bort oss och dömer ut oss själva som odugliga och chanslösa när det gäller våra möjligheter att lyckas och nå framgång i livet. En hämmad Jupitereffekt orsakar även brist på flyt och ”timing”. Hamnar man i otakt med de sociala ”spelreglerna”, känner man sig fel, allmänt klumpig och misslyckad. Här har vi skillnaden mellan en ”vinnarskalle” och en ”loser”.    

(+) I den utsträckning som vår Jupiter har blivit stukad från vår bakgrund söker vi kompensera skadan genom att anlägga en överdrivet självsäker attityd mot omvärlden. Vi söker revansch för våra underlägsenhetskänslor genom en spelad attityd av arrogans, pondus och självtillräcklighet. Likt en tvärsäker ”besserwisser” pekar vi med hela handen för att dölja vår osäkerhet och våra självtvivel. För att inte blotta generande sprickor i kunskapsfasaden anlägger vi gärna en retorisk heltäckningsmatta av kategoriska ”sanningar” där vi ofta lyckas med konststycket att kasta ut det osäkra lilla barnet inom oss med badvattnet. En självuppblåst Jupiter beter sig ofta buffligt, skrytsamt, raljant och triumferande. Här finner vi urtypen för den omdömeslöse, chanstagande ”gamblern”.      

(0) Den okränkbara nollpunkten för Jupiter ger oss undervisning och vägledning utifrån livets egen gudomliga sanning och visdom. Sanningen och meningen med livet har ett bäst-före-datum som löper ut hela tiden, samtidigt som det uppgraderas på nytt av livets ständigt närvarande källkunskap. Nyckeln till denna visdom handlar om absolut tillit till livet självt. Jupiter står även i förbund med min personliga utveckling och den kunskap om livet som emanerar organiskt inifrån mig själv. Jag är redan ett fulländat uttryck för sanningen och meningen med mitt liv. Jag tror på mig själv och det helande, välgörande syfte som låter mig surfa fram på min egen goda framgångsvåg. Jag tillåter mig leva min egen självklara sanning. Saturnus

Saturnus i horoskopet symboliserar din verklighetsuppfattning, genom vilken du definierar, utformar och strukturerar din verklighet. Den är också ett uttryck för vilka krav du ställer på dig själv och din omvärld samt din reservation och misstänksamhet mot allt som inte lever upp till dina verklighetsnormer. Saturnus symboliserar även den visdom och mognad vi utvecklar genom prövande livserfarenheter.

(-) Låt mig först bara förtydliga vad jag menar med Saturnus koppling till vår verklighetsuppfattning. Saturnus har lagar men inga regler. Så snart vi människor kränker Saturnus naturliga lagar, vilka utgår från en perfekt kosmisk arkitektur, så tvingas vi reglera skadan med hjälp av ett slags konstgjort, stelbent, för att inte säga protesliknande regelverk. Om vi som barn blivit fostrade in i ett sådant onaturligt regelsystem kommer detta tids nog att förmörka vår verklighetsuppfattning. Vi kommer att känna oss hämmade och begränsade av regler och förbud som vi som barn rimligtvis inte var tillräckligt mogna och erfarna för att kunna förstå verkliga orsaken till. Det gjorde också att vi hamnade i konflikt med vad vi uppfattade som vuxenvärldens krav på allt vi var tvungna att klara av för att kunna bli godkända som vuxna och ansvarskännande individer.  

(+) I motsvarande grad som vi känt oss underkända och uträknade under vårt förflutna kommer vi att flytta upp prestationsribban för våra framtida ambitioner. Detta i förhoppning om att återfå balansen.  Har vi haft en bakgrundshistoria där vi känt oss hårt kritiserade och förtryckta, där vi aldrig fått känna oss tillräckligt duktiga och kompetenta kommer vi med stor sannolikhet att försöka ta igen detta som vuxna, ofta genom att själva bli hårdhudade och krävande principryttare. Den som strävar efter att försöka ta revansch för forna underkännanden blir vanligtvis en mycket självkritisk, principfast och svårflirtad person. Bakom den här förtätade fasaden döljer sig också en reaktionär attityd som stödjer sig mot traditionella och beprövade regler och metoder. I den framtida vågskålen placerar vi även alla slag av hierarkiska ambitioner, det vill säga min målsättning att genom ansträngning och hårt arbete nå upp till toppen av min uppställda karriärstege. Hierarki är också synonymt med rangordning. Den som presterar bäst hamnar överst på meritlistan. Jag tvivlar starkt på att naturlagarna premierar (något sådant klassificeringssystem) någon sådan prispall. Det vore ju ungefär lika knasigt som om någon enskild liten cell i vår kropp plötsligt skulle slå sig för bröstet och utnämna sig själv som VD över resten av kroppen. Naturlagarna företräder visserligen en holistisk modell av skapelsen, vilket innebär att varje enskild cell, genom sin universella förbindelse med helheten, kan få för sig att vara utvald som den allra mest betydelsefulla ”supercellen”. Den här typen av ”superiority complex” är heller inte helt ovanlig hos individer med starkt Saturnusinflytande. Däremot är jag inte alls främmande för det s.k. naturliga urvalet, den självkorrigerande faktor som ligger inbakad i själva evolutionen.   

(0) Nollpunkten för Saturnus står i förbund med "den kosmiska arkitekturen", naturlagarna, utkristallisering, livets egen formateringsprocess, timing, synkronicitet, mognads- och härdningsprocesser. Nollpunkten kan egentligen inte ges någon exakt beskrivning. För så fort man försöker fästa en etikett på vad det är för något, så tenderar själva essensen av innehållet att skymmas bakom etiketten. Men för att ändå ge en hint om Saturnus nollpunkt tar jag här hjälp av en liknelse.

”En glasblåsare hade jobbat hela sitt liv med att forma en viss förutbestämd modell av glasskål. Plikttroget och noggrant hade han följt arbetsbeskrivningen och med tiden lärt sig behärska hantverket till fulländning. Men denna rutinartade syssla blev till sist så ensidig och tråkig att han alltmer förlorade intresset för sitt arbete. Så en hel vanlig dag på jobbet, just när han fyllt sina lungor för att blåsa fram sin sedvanliga glasskål, fick han plötsligt en gudomlig uppenbarelse. Och med hela sin andedräkt fylld av denna gudomliga inspiration blåste han fram det vackraste och mest sällsamma glasföremål någon människa någonsin tidigare hade skådat”.


Fortsättning följer med resten av solsystemet....!


onsdag 19 juni 2019

Några zodiakexempel
Vem föreställer mitt horoskop?


Föreställ dig bilden av en modell, poserande mitt i ringen av ett gäng olika konstnärer. Tänk dig också att den här modellen aldrig blivit avbildad tidigare, eller ens sett sig själv i spegeln, så är hon förstås väldigt nyfiken på hur hon ser ut. De olika konstnärerna arbetar med olika tekniker för att avbilda modellen. En gör en skissartad teckning, en annan målar på duk med oljefärg, en tredje jobbar med mejslar för att hugga fram hennes gestalt ur ett stenblock, och ytterligare någon väljer att måla med tunna akvarellfärger. När allt är klart får modellen gå runt och beskåda de olika resultaten. Då menar jag att så länge modellen på något sätt känner igen sig själv i avbilden och blir berörd av vad hon ser, bör man betrakta konstnärens tolkning som meningsfull, oavsett vilken teknik han använt sig av.

På ett liknande sätt förhåller det sig med oss ”stjärnkonstnärer”. Om vi till exempel antar att den esoteriska astrologin mest påminner om akvarellmålning så skall den som känner sig mest bekväm med den tekniken givetvis använda sig av den. Samtidigt är jag också övertygad om att känsligheten för olika media (återgivningen) är högst individuell. Många individer skulle aldrig känna igen sig själva i ett akvarellporträtt, eftersom deras perception aldrig opererat med så diffusa nyanser. Däremot kanske de känner sig väl så hemma i en rustik oljemålning, eller uthuggna ur ett stenblock.

The Earth and its Meaning in Your Horoscope

Med min Måne placerad mitt i Fiskarna i konjunktion med Merkurius äger jag visserligen en väldans tänjbar inbillningsförmåga. Men här snavade jag över en länk som ledde mig "way out" utanför mina hittills kända Fiskevatten. Så nu undrar jag nyfiket om det finns fler som känner igen sig.

http://www.alanoken.com/index.php?page=the-earth-and-its-meaning-in-your-horoscope

Margott Wallströms Jupiter/Uranus konjunktion


När det gäller Margott Wallströms frispråkighet har den naturligtvis en stark koppling till hennes Jupiter/Uranuskonjuniktion 26-27 grader i Kräftan. Några nyckelbegrepp: Chockerande uppriktighet, överraskande sanningsbudskap till trots mot rådande regler och traditioner. Bländande insiktsfullhet som är så övertygande att den inte går att motsäga eller tysta ner.

Jag har ingen aning om hennes födelsetid, men här är en kvalificerad gissning! Om jag förstått tidens tecken rätt så är detta bara början på vad vi kommer att få uppleva i spåren av den "nya tidens budbärare". Skulle inte alls förvåna mig om hennes bästa kompis Anna Lind figurerar i bakgrunden.

Helen Schucman - Transpersonell planetsvit


Helen Schucman, kvinnan som kanaliserade ”A course in miracles” har denna mycket ovanliga transpersonella svit i sitt födelsehoroskop (se bilden). Hon föddes i New York den 14 juli 1909 och oavsett klockslaget ligger den här sviten kvar under hela dygnet. Här har Merkurius, som räknas till våra personliga planeter, hamnat i utrymmet mellan Pluto och Neptunus, som tillhör de transpersonella planeterna. Detta spelrum associerar till vårt kollektiva undermedvetna, de föreställningar vi har kring våra existentiella villkor, vår självbevarelsedrift och vår fruktan inför det okända och inför döden. Det är således inom denna gåtfulla zon som individer med denna svit opererar med sitt tankeliv (Merkurius). Genom detta inflytande står de i förbund med en nära nog tvingande mental intensitet som söker ladda ur sig själv genom extremt idealistiska former av tankeprocesser.

Eftersom tankelivet pejlar in så pass djupa och gåtfulla nivåer av det undermedvetna kan den här planetsviten försätta dessa individer i akuta tillstånd av tvivel, vilsenhet och även självbedrägeri. Denna överväldigande mentala energi kan periodvis ha en dränerande inverkan på psyket hos dessa individer. Under denna livstid transformeras dessa personer mot ett alltmer transparent mentalt tillstånd av gudomlig visshet, såväl som mot en hängiven känsla av upphöjd idealism. Deras förmåga att lyckas med detta hjälper dem samtidigt att skydda sig själva från de mer bedrägliga, ”demoniska” inflytanden som lurar inom de lägre, ännu outforskade nivåerna av tankelivets domäner.


 The true story of a course in miracles

Solsystemets psykologi - De astrologiska arketyperna " Vi är inte våra horoskop. Födelsehoroskopet är ett manuskript till vårt lev...